Att låna ut pengar till svenska företag ger en avkastning som väl hävdar sig mot en långsiktig placering i aktiemarknaden, men utan de kraftiga svängningar som börsen uppvisar – och dessutom till lägre risk! Svensk Ränteförvaltning erbjuder i första hand olika typer av placeringar i olika typer av lån till företag.

Vi erbjuder därutöver alternativa investeringar med real stabil tillväxt utan eller låg samvariation med börsen.

Helhetsgrepp. Vi utgår alltid från kundens totala ekonomi när vi lämnar förslag.

Korta lån

Korta krediter, sk överbryggnadslån syftar till att genomföra ett företagsförvärv, exploatering av tomtmark med mera. Löptiden spänner mellan 6-18 månader. Teckningstiderna är korta och långivarna får en extra räntebonus.

Dessa investeringar definieras som Private Placements och erbjuds enbart en begränsad krets. För att ta del av erbjudanden kontakta SRF.

Långa lån

Investering i längre bolagskrediter sker antingen via nyemissioner eller via upphandling på marknaden. Vi arbetar enbart med tillgångssäkrade bolagsobligationer.

Det finns alltid reala panter och borgen, som tryggar utlåningen, till skillnad från traditionella bolagsobligationer som handlas över börsen.

Real tillväxt

Bonitet – ett annat ord för den naturliga tillväxt som skogsbruk ger, sker helt oavsett hur börsen går. Går virkespriser tillfälligt ner kan man vänta med av-verkningar utan att förlora tillväxt. Skogsmark och virkesrätter är dessutom historiskt sett en stabil investering.

Depå, ISK eller K-försäkring?

ISK och kapitalförsäkring är praktiskt och ofta lämpligt skattemässigt. Det öppnar också dörren för Private Placementplaceringar man annars inte kan delta i. Svensk Ränteförvaltning lotsar kunden rätt och vi förmedlar några av marknadens mest kostnadseffektiva lösningar.


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå