Försäkringsförmedling

Om Svensk Ränteförvaltning (”SRF”)
Svensk Ränteförvaltning AB (559015–3671) är registrerade hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare gällande livförsäkringar. Registreringen kan kontrolleras via Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel. 0771­‐670 670, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se.

SRF är registrerad försäkringsförmedlare med erforderliga tillstånd vilket kan kontrolleras via tillsynsmyndigheten Finansinspektionen, Box 1821, 103 97 Stockholm, tel. 08‐7878000, finansinspektionen@fi.se, www.fi.se. Finansinspektionens tillsyn omfattar inte annan förekommande verksamhet än försäkringsförmedling. SRF står under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring. Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad. Tel. 0771-­42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos bolaget har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

SRF tillhandahåller rådgivning om de försäkringsprodukter och försäkringsbaserade investeringsprodukter som SRF distribuerar samt om de finansiella instrument som i förekommande fall kan ingå i en försäkringsprodukt. SRF agerar för kundens räkning vid förmedling av försäkring. Det föreligger ej något uppdragsförhållande mellan SRF och något försäkringsföretag. SRF kan erbjuda regelbunden bedömning avseende lämpligheten av de försäkringsbaserade investeringsprodukter SRF rekommenderat efter särskild överenskommelse. I annat fall sker inte någon regelbunden sådan bedömning.

SRF har följande tillstånd vad gäller försäkringsförmedling
– Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

Intresseorganisationer och ansvarsförsäkring avseende försäkringsförmedling
SRF är medlem av Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) och agerar utifrån deras riktlinjer och regelverk. SRF:s anställda försäkringsförmedlare är certifierade av INSURESEC. Ansvarsförsäkring erhålles via QBE European Operations Sweden via SFM som är gruppföreträdare med anledning av SRF:s medlemskap i ovan förening.

Samarbetspartners och produkturval
SRFs arbetar med följande typer av försäkringsbaserade investeringsprodukter: Fondandelar, Företagsobligationer och Strukturerade produkter.

SRF har avtal med ett flertal försäkrings-­ och produktbolag för att kunna tillmötesgå de specifika krav och önskemål som klienten ifråga har. SRF:s huvudsakliga samarbetspartners är för närvarande följande:

Försäkringar: Danica Pension, SPP, Skandia, Länsförsäkringar, Folksam, Quantum Leben
Fondandelar: Nord Fondkommission (i egenskap av fondplattform)
Företagsobligationer: Pareto Securities, Nord Fondkommission, JOOL Capital Partner
Strukturerade produkter: Nord Fondkommission

Ovanstående leverantörer av försäkringar och försäkringsbaserade investeringsprodukter är valda utifrån våra bedömningar gällande produktkvalitet, priser, komplexitetsnivå och servicenivå, vi har icke exklusiva avtal med ovanstående bolag. Urvalet är inte baserat på en opartisk analys enligt legala definitioner. SRF har också möjlighet att förmedla försäkringar och försäkringsbaserade investeringsprodukter från andra företag än ovan nämnda lista. Listan är därmed inte att betrakta som definitiv.

Ägarintressen
SRF är ett av personalen samägt bolag. SRF har ej något kvalificerat innehav i ett försäkringsföretag och ett försäkringsföretag eller ett moderbolag till ett försäkringsföretag har heller ej ett kvalificerat innehav i SRF.

Intjäning/ ersättning erhållen av SRF
SRF erhåller ersättning i form av courtage, produktbolagsersättning samt eventuellt även löpande beståndsersättning associerade med försäkringslösningen. Dessa redovisas alltid i rådgivningsdokumentationen i både procent och i faktiska kronor i de fall detta är möjligt. Om så inte är fallet skall grunderna för kostnaden beskrivas tydligt.

Ersättning från kund
Courtage-­kostnad åläggs kunden utöver det nominella värdet som kunden placerar i exempelvis en företagsobligation och varierar mellan 0-­7 %.

Ersättning från försäkringsgivaren
Up‐front ersättning är ersättning erhållen från försäkringsgivaren för själva förmedlingen av försäkringslösningen. Denna ersättning ligger i intervallet 0-­4 % i de fall detta är applicerbart. Löpande ersättning eller så kallad beståndsersättning kan komma att erhållas av bolaget vid exempelvis investeringar i pensionssparande. Löpande ersättningar varierar med värdet i den valda lösningen. Det vill säga om värdet ökar så ökar den erhållna löpande intäkten för bolaget och minskar värdet så minskar den erhållna löpande intäkten för bolaget. Ersättning från annan än kunden eller försäkringsgivaren: Produktbolagsersättning erhålls från produktbolaget som har tagit fram den investeringsprodukt som investeraren har valt att placera i och ligger i intervallet 0-4 %. Löpande ersättning eller så kallad beståndsersättning kan komma att erhållas av bolaget vid exempelvis investeringar i fonder. Löpande ersättningar varierar med värdet i den valda lösningen. Det vill säga om värdet ökar så ökar den erhållna löpande intäkten för bolaget och minskar värdet så minskar den erhållna löpande intäkten för bolaget.

Intressekonflikter
SRF är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB och har genom detta samarbete möjlighet att vid sidan om försäkringsförmedling också erbjuda investeringstjänster under Nord Fondkommissions tillstånd. Nord Fondkommission är ett värdepappersbolag som distribuerar värdepapper.

SRF kan erhålla ersättningar direkt från försäkringsgivare och produktbolag, vilket utgör en potentiell intressekonflikt. Som kund informeras du alltid om dessa ersättningar i samband med rådgivning. Det kan finnas prisskillnader och skillnader i ersättning till förmedlarföretaget och i förekommande fall till rådgivaren mellan olika finansiella produkter.

SRF försöker motverka dessa intressekonflikter genom att ha en homogen ersättningsnivå för de specifika produkter som innefattas i bolagets valda nisch, det vill säga företagsobligationer.

Ersättningen till anställda hos SRF i samband med försäkringsförmedling utgörs av en provisionsdel utöver den fasta månadslönen.

SRF har interna riktlinjer för hantering av intressekonflikter.

Intjäning/ersättning erhållen av anställda försäkringsförmedlare
De anställda förmedlarna erhåller delar av den ersättning som bolaget erhåller i form av provision. Totalersättningen till förmedlare innehåller även fasta löneparametrar.

Ansvarsförsäkring erhålls av
QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, tel. 08-­58751400, info@dk.qbe.com, www.qbe.se. Den skadelidande får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån han eller hon inte har fått ersättning av den försäkrade. Skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade och som kan antas täckas under försäkringen, skall anmälas till försäkringsgivaren snarast möjligt. Om ett krav inte har framställts till försäkringsgivaren inom tolv månader från det att den försäkrade emottog kravet, är försäkringsgivaren fri från ansvar. Den högsta ersättningen som kan betalas ut per skada är 1 250 618 euro och totalt 2 501 236 euro för alla skador under ett år.

Om du inte är nöjd
Tycker du att vi har handlat fel eller missvisande vid ett rådgivningstillfälle avseende försäkringsförmedling? I så fall ska du i första hand vända dig till din förmedlare. Ofta räcker detta för att reda ut eventuella missförstånd.

Klagomål
Om du fortfarande känner att situationen inte kan lösas efter att ha pratat med din förmedlare kan du skicka in ett officiellt klagomål till bolagets Klagomålsansvarige. Eventuella klagomål skall framställas till bolagets klagomålsansvarige. Dessa skall framställas i skrift och handläggs inom fjorton dagar från det att bolaget mottagit försändelsen. Skulle utökad handläggningstid krävas informerar bolaget klienten om detta samt anger skälet till fördröjningen. SRFs handläggning av klagomål är kostnadsfri.

Adress
Svensk Ränteförvaltning AB
ATT: KLAGOMÅLSANSVARIGE
Birger Jarlsgatan 37, 7tr
111 45 Stockholm
E-­post
info@svenskranteforvaltning.se

Vid klagomål ska du ange följande uppgift

  1. Vem du är och hur vi kan komma i kontakt med
  2. Ditt ärende
  3. Ditt eventuella skadeståndskrav
  4. Vilken förmedlare som du anser har handlat fel och datum för när detta ska ha inträffat
  5. Bifoga den kompletta affärsdokumentation som du fått från Svensk Ränteförvaltning AB, exempelvis: rådgivningsdokumentation, försäkringsbrev från försäkringsbolag, brev från fondbolag, fullmakter eller
  6. Bifoga även de affärsuppdrag och andra instruktioner som du lämnat till Svensk Ränteförvaltning. Exempelvis, anteckningar, utskrifter från datorskärm, transaktionsförslag eller

Om ärendet, mot all förmodan, ej kan lösas efter att SRF:s klagomålsansvarige fällt sitt utlåtande kan juridisk vägledning sökas hos
Konsumenternas Försäkringsbyrå, Telefon: 0200-­225800, www.konsumenternasforsakringsbyra.se Konsumenternas Bank-­ och Finansbyrå, Telefon: 08-­243085, www.konsumentbankbyran.se Konsumenternas konsumentvägledning, Telefon: se respektive hemkommun, www.konsumentvagledare.konsumentverket.se Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Telefon: 08-­50886000, www.arn.se Stockholms Tingsrätt, Telefon: 08‐6575000, www.stockholmstingsratt.se Vi följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2005:11) om försäkringsförmedling vilket innebär att vi behandlar alla inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Klagomålsansvarige ska så snart som möjligt, dock inom 14 dagar, skriftligen meddela dig hur vi har följt upp ärendet.


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå